Публичная оферта

Україна, м. Дніпропетровськ
20 березня 2016 року.

Цей документ містить публічну пропозицію (надалі іменується – «Оферта») інтернет-магазину «Lacy flo» укласти Договір роздрібної купівлі-продажу товару з використанням засобів дистанційного зв’язку у порядку та на умовах, що викладені нижче.

1. Визначення термінів

У цьому документі терміни вживаються в такому значенні:

«Оферта» – публічна пропозиція Продавця укласти Договір, що викладена у цьому документі та розміщений в мережі Інтернет за адресою: http://lacyflo.com/publichnaya-oferta;

«акцепт» – повна та безумовна відповідь особи, якій адресована пропозиція укласти договір, про її прийняття;

«Продавець» – інтернет-магазин «Lacy flo», що здійснює продаж Товару з використанням засобів дистанційного зв’язку;

«Покупець» – фізична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити Товар для особистих потреб, безпосередньо не пов’язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника;

«Товар» – продукція, продаж якої здійснюється Продавцем. Асортиментний перелік Товару розміщується на Інтернет-сайті;

«засоби дистанційного зв’язку» – телекомунікаційні мережі, поштовий зв’язок, телебачення, інформаційні мережі, зокрема Інтернет, які можуть використовуватися для укладення договорів на відстані;

«договір, укладений на відстані» — договір, укладений Продавцем із Покупцем за допомогою засобів дистанційного зв’язку;

«Інтернет-сайт» – сукупність програмних та апаратних засобів з унікальною адресою у мережі Інтернет: http://lacyflo.com , разом з інформаційними ресурсами, що перебувають у розпорядженні Продавця і, забезпечують доступ Покупців до цих ресурсів з метою замовлення та придбання Товару;

«електронне повідомлення» – інформація, надана Продавцем через телекомунікаційні мережі, яка може бути у будь-який спосіб відтворена або збережена Покупцем в електронному вигляді;

«Менеджер» – представник Продавця, який сприяє Покупцеві, зокрема, в оформленні Замовлення та придбанні Товару;

«Замовлення» – інформація про окремі позиції з асортиментного переліку Товару, який бажає придбати Покупець, його ціну та умови доставки, а також інша інформація, що повідомляється Покупцем Продавцеві з метою укладення Договору. Замовлення розміщуються Покупцем з використанням засобів Інтернет-сайту або за телефоном.

«Договір» – договір купівлі-продажу Товару, що укладається між Продавцем та Покупцем, в результаті прийняття (акцепту) останнім Оферти;

«Сторони» – Продавець та Покупець при спільному згадуванні у тексті Оферти.

2. Загальні положення

2.1. Ця Оферта є публічною пропозицією Продавця укласти договір купівлі-продажу Товару, інформація про який (Товар) розміщена на Інтернет-сайті Продавця.

2.2. Ця Оферта містить усі істотні умови Договору роздрібної купівлі-продажу Товару та виражає намір Продавця вважати себе зобов’язаним у випадку її акцепту Покупцем.

2.3. Оферта діє виключно щодо Товару, асортиментний перелік якого розміщений на Інтернет-сайті та який є в наявності у Продавця.

2.4. Договір купівлі-продажу, що укладається між Продавцем та Покупцем в результаті акцептування Оферти останнім, має характер публічного договору приєднання у тому розумінні, в якому він визначений у статтях 633 та 634 Цивільного кодексу України.

3. Акцепт оферти та укладання договору

3.1. Прийняття (акцепт) Оферти Покупцем здійснюється:

  • шляхом розміщення Замовлення на Інтернет-сайті Продавця. При цьому, Оферта вважається прийнятою з моменту отримання Продавцем належним чином оформленого Замовлення. Дата отримання належним чином оформленого Замовлення вказується Продавцем у електронному повідомленні, що розміщується на Інтернет-сайті у порядку, передбаченому цією Офертою.
  • шляхом розміщення Замовлення за телефоном. При цьому, Оферта вважається прийнятою з моменту остаточного погодження між Покупцем та Менеджером Продавця умов Замовлення. Дата погодження умов Замовлення вказується Продавцем у відповідному адресованому Покупцеві електронному повідомленні, що розміщується на Інтернет-сайті у порядку, передбаченому цією Офертою.

3.2. Вчинення Покупцем дій, передбачених пунктом 3.1, свідчить про повне та безумовне прийняття Покупцем цієї Оферти.

4. Реєстрація Покупця та розміщення Замовлення

4.1. Замовлення Товару здійснюється Покупцем з використанням засобів Інтернет-сайту або за телефоном, вказаним на Інтернет-сайті.

4.2. Перед укладенням Договору, незалежно від способу розміщення Замовлення, Продавець надає Покупцеві інформацію щодо Продавця, основних характеристик Товару, ціни Товару та умови оплати, а також іншу інформацію, необхідність надання якої передбачена законодавством України.

4.3. Інформація про Товар, що пропонується Продавцем Покупцеві, представлена на Інтернет-сайті в формі фотографічних зображень та супровідних інформаційних матеріалів, а також може надаватись Покупцям з використанням інших засобів дистанційного зв’язку.

З метою отримання додаткової інформації щодо характеристик Товару Покупцеві необхідно звернутись за консультацією до Менеджера Продавця, контактні дані якого вказані на Інтернет-сайті.

4.4. Якщо виробник встановлює гарантійний строк на Товар, такий строк вказується в паспорті, на етикетці або будь-якому іншому документі, що додається до Товару.

4.5. Для розміщення Замовлення з використанням засобів Інтернет-сайту Покупець може пройти процедуру реєстрації на Інтернет-сайті.

4.5.1. Під час реєстрації на Інтернет-сайті Покупець вказує про себе наступну інформацію:

  • прізвище, ім’я та по батькові (або будь-яке вигадане ім’я, яке Покупець бажає використовувати для спілкування на Інтернет-сайті);
  • контактна електронна адреса.

Після завершення процедури реєстрації Покупцеві присвоюється унікальне ім’я користувача Інтернет-сайту та пароль.

4.5.2. Під час розміщення Замовлення з використанням засобів Інтернет-сайту Покупець вказує наступну інформацію (в обов’язковому порядку):

  • прізвище та ім’я Покупця;
  • назва, артикул, марка, кількість та ціна Товару;
  • адреса, за якою має бути доставлений Товар;
  • контакті дані Покупця (номер телефону та адреса електронної пошти).

При розміщенні Замовлення з використанням засобів Інтернет-сайту Покупець приймає умови Оферти шляхом проставлення відмітки в графі «Я приймаю умови магазину», тим самим підтвердив що ознайомився, повністю розуміє та приймає умови цієї Оферти.

4.5.3. Покупець несе відповідальність за повноту та достовірність інформації, що надається ним у відповідності до підпунктів 4.5.1 та 4.5.2 пункту 4.5 цієї Оферти.

Продавець не несе відповідальності за повноту та достовірність інформації, що надається Покупцем у відповідності до підпунктів 4.5.1 та 4.5.2 пункту 4.5 цієї Оферти.

Продавець не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання Замовлення внаслідок неповноти та/або недостовірності інформації, що надається Покупцем у відповідності до підпунктів 4.5.1 та 4.5.2 пункту 4.5 цієї Оферти.

4.5.4. Після отримання Замовлення, сформованого з використанням засобів Інтернет-сайту, Менеджер Продавця протягом 1(одної) години зв’язується з Покупцем для підтвердження Замовлення.

4.6. Покупець може розмістити Замовлення за телефоном, що вказується на Інтернет-сайті.

4.6.1. Для розміщення Замовлення за телефоном Покупець зв’язується з Менеджером Продавця та погоджує умови Замовлення, а також отримує/погоджує іншу інформацію, необхідність надання/погодження якої передбачена чинним законодавством України.

4.6.2. Замовлення вважається розміщеним з моменту остаточного погодження між Покупцем та Менеджером Продавця усіх умов Замовлення після отримання/погодження з Покупцем інформації, необхідність отримання/погодження якої передбачена чинним законодавством України.

4.7. Кожному розміщеному Замовленню Продавець присвоює унікальний ідентифікаційний номер, який повідомляється Покупцеві.

4.8. Умови розміщеного Замовлення та факт надання Покупцеві інформації, необхідність надання якої передбачена чинним законодавством України, фіксується Продавцем в електронному повідомленні, з яким Покупець може ознайомитись на Інтернет-сайті, за ідентифікаційним номером свого Замовлення в розділі Інтернет-сайту за адресою: http://lacyflo.com/my-account.

4.9. Інформація, отримана Продавцем від Покупця в процесі реєстрації на Інтернет-сайті, розміщення та виконання Замовлення, є конфіденційною та не може бути передана третім особам без згоди Покупця, окрім випадків, передбачених чинним законодавством України та цією Офертою.

Продавець та Покупець домовились, що не вважатиметься порушенням умов пункту 4.9 цієї Оферти надання Продавцем інформації, яка отримана Продавцем від Покупця в процесі реєстрації на Інтернет-сайті, розміщення та виконання Замовлення, третім особам, які залучаються Продавцем до виконання взятих на себе зобов’язань, передбачених Офертою, та/або захисту своїх прав та інтересів, в тому числі, але не обмежуючись, підрядників, виконавців, агентів, консультантів, юридичні та аудиторські фірми, тощо, але виключно в обсязі, необхідному таким третім особами для виконання покладених на них завдань.

4.10. Приймаючи цю Оферту, Покупець погоджується на обробку Продавцем персональних даних, які були надані Покупцем щодо себе під час реєстрації на Інтернет-сайті та/або розміщення Замовлення. Покупець також погоджується з тим, що метою обробки персональних даних є інформаційне забезпечення внутрішньої господарської діяльності Продавця (зокрема, забезпечення ефективної роботи Інтернет-сайту, оперативної обробки та виконання Замовлень, узагальнення інформації щодо кількісних та якісних характеристик отриманих Замовлень тощо).

5. Вартість товару і умови оплати

5.1. Оплата Товарів, замовлених Покупцем, здійснюється в національній грошовій одиниці України – гривні, та на умовах попередньої оплати.

5.2. Вартість Товару, зазначена в рахунку, який виставляється до сплати Покупцю, не включає ПДВ.

5.3. З метою Договору приймається оплата будь-яким зручним для Покупця способом з представлених можливостей, зазначених на Інтернет-сайті за адресою http://lacyflo.com/payment_methods.

5.4. Вибір та використання способу/форми оплати Замовлення проводиться Покупцем на власний розсуд і без передбаченої відповідальності Продавця. Безпека, конфіденційність, а також інші умови використання обраних Покупцем способи/форми оплати виходять за рамки Оферти і Договору і регулюються угодами (договорами) між Покупцем і відповідними організаціями.

5.5. Замовлення вважається сплаченими Покупцем з моменту отримання Продавцем підтвердження з банку про надходження всієї суми оплати на розрахунковий рахунок Продавця. В окремих випадках на власний розсуд Продавця підтвердженням факту оплати може служити:

5.5.1. копія квитанції про оплату з печаткою банку, через який проведена оплата;

5.5.2. верифікація Інтернет-сайтом факту платежу на користь Продавця через платіжну систему в разі здійснення Покупцем електронного платежу.

6. Виконання Замовлення

6.1. Після розміщення Замовлення Продавець здійснює його обробку та організовує доставку Товару.

6.2. Продавець організовує доставку Товару Покупцеві протягом строку, що не перевищує 30 (тридцяти) днів з моменту прийняття Покупцем Оферти у порядку, передбаченому пунктом 3.2 цієї Оферти.

6.3. Замовлені Товари надсилаються Покупцеві в якості відправлень через оператора експрес-доставки.

6.3.1. Конкретні умови доставки Товару, включаючи вартість доставки, містяться в розділі Інтернет-сайту за адресою: http://lacyflo.com/shipping_methods.

6.4. Замовлення вважається виконаним з моменту передачі Товару Покупцеві, що підтверджено повідомленням про вручення відправлення.

З метою підтвердження факту передачі Товару Покупцеві Продавець може оформляти будь-які інші документи, передбачені чинним законодавством України, які Покупець підписує під час отримання Товару.

6.5. У випадку неможливості виконання Замовлення Продавець негайно повідомляє про це Покупця, але не пізніше 30 (тридцяти) днів з моменту прийняття Покупцем Оферти у порядку, передбаченому пунктом 3.2 цієї Оферти.

6.6. У випадку часткової неможливості виконання Замовлення Менеджер Продавця зв’язується з Покупцем та погоджує можливість зміни Замовлення.

У випадку відмови Покупця від зміни Замовлення, Продавець повідомляє Покупця про неможливість виконання Замовлення в порядку, що передбачений пунктом 6.5 цієї Оферти.

6.7. Перехід права власності на Товар та усіх ризиків, пов’язаних із псуванням, пошкодженням та знищенням товару, від Продавця до Покупця здійснюється в момент передачі Товару Продавцем Покупцю в порядку, встановленому цієї Офертою.

6.8. У випадку, якщо доставка Товару була здійснена у встановлені строки, але Товар не був переданий Покупцеві внаслідок винних дій та/або бездіяльності останнього, наступна поставка Товару здійснюється в межах нового строку, погодженого Сторонами, після повторної оплати Покупцем послуг з доставки Товару.

7. Повернення Товару

7.1. Покупець має право розірвати Договір та повернути Товар у порядку, передбаченому статтями 8, 9, 13 Закону України «Про захист прав споживачів» та іншими положеннями чинного законодавства України.

7.2. Вимога Покупця про обмін або повернення Товару підлягає задоволенню, якщо Товар не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, що підтверджують факт купівлі цього Товару.

7.2.1. Вимога, передбачена п. 7.2 цієї Оферти, може надаватися Покупцем Продавцеві в формі електронного повідомлення яка розміщена в розділі Інтернет-сайту за адресою: http://lacyflo.com/refund

7.2.2. Повідомлення, передбачене пунктом 7.2 цієї Оферти, повинно містити інформацію про ідентифікаційний номер Замовлення, причини повернення Товару, паспортні дані Покупця, номер карткового рахунку Покупця та його ідентифікаційного коду (ІПН).

7.3. Після отримання повідомлення Покупця, передбаченого пунктом 7.2 цієї Оферти, Продавець зв’язується з Покупцем та, у випадку обґрунтованості та законності вимоги про повернення Товару, погоджує порядок повернення Товару, а також грошових коштів, сплачених Покупцем. Кошти повертаються виключно безготівковим чином перерахунком на картковий рахунок Покупця вказаний у повідомленні.

При розірванні Договору розрахунки із Покупцем провадяться виходячи з вартості товару на час його купівлі.

7.4. Інші умови розірвання Договору та повернення Товару визначаються на підставі чинного законодавства України у сфері захисту прав споживачів.

8. Форс-мажорні обставини

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, які виникли після укладення Договору, або якщо невиконання зобов’язань Сторонами за Договором стало наслідком подій надзвичайного характеру, які Сторони не могли ні передбачити, ні відвернути розумними заходами. До обставин непереборної сили відносяться події, на які Сторона не може впливати і за виникнення яких вона не несе відповідальності, у тому числі: війна, повстання, страйк, землетрус, повінь, інші стихійні лиха, пожежа, збої енергопостачання, що сталися не з вини сторін, дії та акти органів влади, прийняті після укладення Договору і які роблять неможливим виконання зобов’язань, встановлених Договором, та інші непередбачені обставини і непідконтрольні сторонам події та явища, але не обмежуючись зазначеним.

8.2. Сторона, яка не виконує або не може виконати свого зобов’язання за Договором внаслідок дії форс-мажорних обставин зобов’язана письмово повідомити іншу Сторону про перешкоди і їх вплив на виконання зобов’язань, що виникли у зв’язку з укладенням Договору.

8.3. Якщо форс-мажорні обставини діють протягом 30 (тридцяти) днів підряд і не виявляють ознак припинення, Договір може бути розірваний будь-якою Стороною шляхом надіслання письмового повідомлення іншій Стороні.

8.4. Факт існування форс-мажорних обставин має бути підтверджений довідкою відповідного компетентного органу.

9. Термін дії та зміна умов оферти

9.1. Оферта набуває чинності з моменту розміщення в мережі Інтернет за адресою  http://lacyflo.com/publichnaya-oferta і діє до моменту відкликання Оферти Продавцем.

9.2. Продавець залишає за собою право внести зміни в умови Оферти та/або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Продавцем змін в Оферту, такі зміни набувають чинності з моменту розміщення зміненого тексту Оферти в мережі Інтернет за вказаною в пункту 9.1 адресою, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при такому розміщенні.

10. Термін дії та зміна умов договору

10.1. Договір набуває чинності з моменту акцепту Оферти Покупцем і діє:

  • до моменту виконання Сторонами зобов’язань за Договором, а саме оплати згідно пункту 5.5 і моменту передачі Товару Покупцеві згідно пункту 6.4, або
  • до моменту розірвання Договору.

10.2. Покупець погоджується і визнає, що внесення змін в Оферту спричиняє внесення цих змін до укладеного і чинного між Сторонами Договору, і ці зміни в Договорі набирають чинності одночасно з такими змінами в Оферті.

11. Інші умови

11.1. Усі повідомлення, які передбачені цією Офертою та надсилаються Продавцем Покупцеві, вважаються надісланими належним чином, якщо вони надіслані з використанням засобів дистанційного зв’язку на підставі контактної інформації, що була надана Покупцем у порядку, передбаченому цією Офертою.

11.2. Договір, його укладення і виконання регулюється чинним законодавством України. Всі питання, не врегульовані Офертою або врегульовані не повністю, регулюються відповідно до чинного законодавства. Якщо суперечки між Сторонами щодо Договору не вирішені шляхом переговорів, вони підлягають розгляду в порядку, передбаченому чинним законодавством в суді за місцем знаходження Продавця.

11.3. У разі якщо одна чи більше положень Оферти є з якоїсь причини недійсними, що не мають юридичної сили, така недійсність не впливає на дійсність будь-якого іншого положення Оферти (Договору), які залишаються в силі.

11.4. Продавець може надати Покупцю переклад цієї Оферти з української на інші мови, проте у разі невідповідності між умовами Оферти українською мовою та її перекладом, юридичну силу має виключно версія Оферти українською мовою.